Càlcul de la resistència de protecció d'un LED

Càlcul de la resistència de protecció d’un LED

Quan treballem amb fonts d’alimentació que proporcionen més de 2V cal afegir una resistència en sèrie amb els LEDs per garantir el seu correcte funcionament.
Coneixent la intensitat màxima suportada pels LEDs, per calcular el valor de la resistència de protecció només cal aplicar la llei d’Ohm … llegir més →

Read Article →