REMòT v·1.0 amb Bitbloq + App inventor

REMòT v·1.0 amb Bitbloq + App inventor

REMòT és el nostre Robot Educatiu bil Teleoperat des d’un smartphone, utilitzant el hardware Zum BQ i el software Bitbloq i App Inventor.
REMòT v.1 és el robot que treballem a 1r d’ESO. La versió 0 només respon a les dades enviades des de l’smartphone, no és capaç de detectar si aquesta resposta és convenient o no (si pot xocar o caure, per exemple) i actuar en conseqüència. Aquest problema es pretén solucionar en una versió posterior … documentació del projecte →

Read Article →