Quant als mesuraments

Quant als mesuraments

La precissió del mesurament depén en bona part de l’instrument de mesura que s’utilitzi.

Les magnituds a mesurar en el nostre cas són:

  • longituds i angles sexagesimals per tal de representar gràficament la peça.
  • masa i volum per tal de definir el material del qual està fabricada.

Mesura de longituds. Hem decidit utilitzar el calibre (peu de rei) digital, perquè:

  • la seva apreciació (0,01 mm) ens permet la suficient precissió del mesurament.
  • la seva capacitat permet mesurar la dimensió més gran de la peça.
  • és polivalent: permet obtenir mesures d’exteriors, interiors i profunditats.
  • no hi ha possibilitat d’error humà en la interpretació de la lectura de l’aparell.

Mesura d’angles sexagesimals. Utilitzarem el goniòmetre de l’aula de tecnologia. La seva apreciació és de només 1º, però com que només preveiem un mesurament angular ens ha semblat suficient.

Mesura de la densitat del material. Per obtenir-la dividirem la masa pel volum de la peça.

  • mesurarem la masa utilitzant la balança digital del laboratori de química. La seva apreciació és de 0,01 g.
  • mesurarem el volum amb una probeta graduada del laboratori de ciències naturals. La seva apreciació és de 5 ml.

Pautes que seguirem per a la realització dels mesuraments i l’expressió de les mesures:

P.1. Assumim l’error associat a tot mesurament. Només podem minimitzar-lo mesurant amb precissió.

P.2. Per obtenir el valor més probable d’una mesura, realitzarem els mesuraments 5 cops i calcularem la mitjana aritmètica. Aquest valor és el que definirem com a valor nominal als plànols de la peça i servirà de referència a l’hora de fabricar-la.

P.3. Les mesures obtingudes quedaran reflectides en una taula. En el cas de mesures indirectes, caldrà explicar el procés per obtenir-les.

P.4. Per expressar les mesures utilitzarem el Sistema Internacional d’Unitats. El nombre de decimals dependrà de l’apreciació de l’instrument de mesura utilitzat.

P.5. El procés de mesurament serà paral·lel al de la representació gràfica: del més general al més particular. Per a cada operació de dibuix definirem i obtindrem les mides que ens calen. Totes les dades sobre aquest procés les reflectirem en una taula.

Dani i Carol, IES Bellvitge