Habitatges sostenibles 4ESO

Habitatges sostenibles 4ESO

Enguany ens hem enfrontat al tema de l’habitatge des del punt de vista de la sostenibilitat, i hem aprofitat per explorar diferents eines digitals per representar les nostres idees i propostes.

Habitatges

Hem dissenyat un conjunt de 10 habitatges en un solar infrautilitzat de la nostra ciutat. Des del rol d’arquitecte urbanista, la profe ha presentat la zona edificable definida dins el solar, així com les característiques de les parcel·les i la tipologia dels habitatges a dissenyar: unifamiliars entre mitgeres.

L’emplaçament

Hem analitzat diferents maneres de situar els habitatges en el solar, i hem decidit entre tots la que es mostra al plànol d’emplaçament, perquè la visió del carrer no és tan monòtona com altres opcions analitzades, i a més ofereix una certa privacitat als jardins.

Orientació dels habitatges

Hem utilitzat l’eina SunEarthTools per analitzar la incidència de la radiació solar durant tot l’any, amb l’objectiu de trobar la millor orientació per obtenir de forma passiva llum i escalfor del Sol quan més la necessitem.
Ens hem adonat que l’orientació Sud no és la millor en el nostre cas, perquè a l’hivern, a la tarda, els habitatges fan una mica d’ombra cap a l’Est. Per evitar-ho caldria girar una miqueta els habitatges cap a l’Oest. Malgrat això, per facilitar el procés de representació gràfica dels nostres dissenys, hem decidit l’orientació Nord-Sud.

Anàlisi de casa nostra

Abans de pensar la distribució de l’habitatge del projecte individual, cada alumne ha fet un croquis acotat de casa seva perquè serveixi com referència, sobretot quant a dimensions i orientació de les diferents estances. Un exemple:

Dissenys individuals

Cada alumne/a s’ha enfrontat, com a arquitecte/a, al disseny d’un dels habitatges, seguint les especificacions donades per l’arquitecte urbanista (la profe): nombre d’habitacions, situació de la porta d’accés, dimensions i característiques volumètriques …
A partir d’un croquis hem representat les nostres idees mitjançant l’eina Floorplanner, que permet obtenir vistes 3D a partir del plànol. Algunes de les propostes:

El model 3D

Hem utilitzat Tinkercad per fer un model 3D dels nostres habitatges sense tenir en compte la distribució interior ni les cobertes. L’objectiu, a més d’introduir-nos en el disseny 3D, ha estat crear un model per exportar-lo a l’entorn definitiu de representació del nostre complex residencial.

La maqueta virtual

Hem creat un entorn virtual a Cospaces, eina de Realitat Virtual, on hem importat i desenvolupat els nostres models 3D:

  • Hem programat certs comportaments, com la presentació dels habitants en activar la porta de cada habitatge.
  • Hem afegit les cobertes: una inclinada, de teules, material sostenible des de diversos punts de vista, i una altra plana vegetal, que aporta aïllament natural. Hem afegit una claraboia per il·luminar de forma natural espais foscos de l’habitatge i reduir encara més la necessitat de llum artificial.
  • Hem dissenyat un sistema d’aprofitament de l’aigua de pluja, situant un dipòsit que permetrà disminuir la necessitat d’aigua pel vàter, la rentadora i el jardí.
  • Hem afegit una pèrgola a la façana sud per tal de protegir de l’excés de radiació solar a l’estiu i disminuir la necessitat d’aire condicionat. Aquesta pèrgola s’ha proposat cobrir-la de vegetació caduca, que fa ombra a l’estiu però no a l’hivern.
  • Hem afegit panells fotovoltaics amb l’orientació i inclinació adequades per obtenir l’energia elèctrica necessària. Aquests panells s’han situat de manera que facin de protecció solar a la façana sud.
  • Hem decidit que no ens cal utilitzar panells solars tèrmics, ja que l’aigua calenta sanitària es pot obtenir amb un escalfador elèctric, i que la calefacció també serà elèctrica. Es proposa utilitzar bomba de calor, i situar les unitats exteriors sobre la coberta plana, per tal que no afectin visualment.
  • Hem afegit també panells fotovoltaics i petits aerogeneradors Savonius comunitaris, per obtenir més energia i, en cas d’excés de producció, vendre-la a la companyia.
  • Hem pensat que seria interessant dissenyar un sistema automàtic de recollida selectiva d’escombraries que no hem pogut desenvolupar.

 

El resultat finalEl projecte està documentat a l’e-spai Habitatge Smart i Sostenible