Hackejant Lego amb Arduino i Servos

Hackejant Lego amb Arduino i Servos

Per a l’accionament automàtic de les vàlvules dels cilindres (xeringues) de BellSmartCity (moviment lineal) utilitzarem servomotors (moviment circular). Cal doncs un mecanisme de transformació del moviment.
Proposo un mecanisme biela-manovella (idea treta de Tora-No-Maki):

Lleva

Unió del servo amb el muntatge Lego:
He utilitzat una plaqueta Lego de 3 forats (un dels extrems el té en forma de creu per passar un eix).
He cargolat aquesta plaqueta a una de les peces d’adaptació del servo, amb els seus cargolets i volanderes: 2 per sota de la plaqueta per fer gruix, i una per sobre. Els forats de totes dues peces, la del servo i la Lego coincideixen prou bé.
He fer coincidir en posició el forat en creu de la plaqueta amb l’eix del servo, i he utilitzat un topall Lego per fixar-lo.

Tot i què la unió està descentrada, què els cargols auxiliars del servo són molt petits per als forats de la plaqueta Lego i que no hi ha unió física directa entre l’eix del servo i l’eix del muntatge Lego, la transmissió sembla correcta. Aquesta és la primera proba de funcionament:

Per immovilitzar el servo l’he envoltat de barres Lego i he utilitzat cargols M3 amb femelles. L’he fixat a la resta del muntatge amb dos eixos i topalls Lego. La idea l’he tret de nxtorm.es