Indicador de climatització


Encesa digital de LED RGB en funció del valor analògic mesurat per sensor de temperatura fet amb resistència NTC (termistor): En funció dels llindars de calor i de fred establerts, s’activa un o altre dels pins de connexió del LED i s’encén de color vermell (indicador de calefacció en marxa), blau (indicador de refrigeració) o verd (indicador de standby, climatització no necessària per temperatura dins la zona de confort).

Esquema de connexions:

Idea de programació:


El programa:

int R = 10; // pin de connexió vermell led
int G = 11 ;  // pin de connexió verd led
int B = 12;  // pin de connexió llau led
int sensor_temperatura = A1;  // pin de connexió sensor
int llindar_fret = 670;  // valor sensor per sota del qual fa fret
int llindar_calor = 710;  // valor sensor per sobre del qual fa calor

void setup()
{
 Serial.begin (9600); //comunicació sèrie
}

void loop() 
{
  int temperatura = analogRead(sensor_temperatura);
  // Serial.println(temperatura);  // monitorització per depurar
  if (temperatura < llindar_fret)
  {
    digitalWrite(R, HIGH); //led vermell encés (calefacció)
    digitalWrite(G, LOW);
    digitalWrite(B, LOW);
  }
  else
  {
    if (temperatura > llindar_calor)
    {
      digitalWrite(R, LOW); 
      digitalWrite(G, LOW); 
      digitalWrite(B, HIGH); // led blau encés (refrigeració)
    }
    else
    {
      digitalWrite(R, LOW); 
      digitalWrite(G, HIGH); // led verd encés (standby)
      digitalWrite(B, LOW); 
    }  
  }
    delay(10);
}