Lleis de Kirchhoff

Lleis de Kirchhoff

Les lleis de Kirchhoff permeten resoldre de manera sistemàtica el càlcul de circuits elèctrics que no es podrien solucionar aplicant directament la llei d’Ohm. La seva aplicació no és complicada: només cal tenir clars els conceptes de nus, branca i malla en un circuit elèctric i aplicar dues lleis.

Llei dels nusos: La suma dels corrents que arriben a un nus és igual a la suma dels corrents que surten del nus.  ΣI = 0

Llei de les malles: En tota malla o circuit tancat, la suma de totes les fem és igual a la suma de les caigues de tensió.  ∑ε = Σ(R·I)

Resolució de circuits de CC mitjantçant les Lleis de Kirchhoff by Tecno-Lògics Bellvitge

Exercicis Kirchoff by Tecno-Lògics Bellvitge
.

Exercici d’aplicació (per pujar nota) :-)
Aplicar les lleis de Kirchhoff per calcular els corrents que recorren les branques del circuit de la imatge :/