Investiguem sensors

Els sensors informen de les condicions de l’entorn enviant al controlador un senyal proporcional a la magnitud física que mesuren.
Sensors n’hi ha molts, investigar el seu funcionament és fàcil. Aquesta és la meva proposta de procés:

1. Escollir el sensor en funció de què volem mesurar/controlar:

presència, distància, llum, temperatura, so, humitat, proximitat, pressió, moviment, comunicació, interacció, …
Un cop decidit el sensor a investigar cal buscar informació. A la pàgina Computació física amb Arduino d’aquest lloc en teniu.

2. Connectar només el sensor a Arduino:

Feu atenció a si és digital o analògic, recordeu el paper de les resistències i que els sensors necessiten alimentació, per tant s’han de connectar a +5V i a GND.
A més de la nostra pàgina d’aprenentatge podeu trobar esquemes de connexió a Arduino Basic ConnectionsPortal Arduino.

3. Monitorar els valors rebuts del sensor:

Utilitzeu la comunicació sèrie per comprovar el rang de funcionament (0-1 si és digital, 0 a 1023 si és analògic.

4. Controlar l’encesa d’un LED:

Si el sensor és digital, podem encendre o apagar un LED en funció de l’estat del sensor. Si és analògic, podem establir un llindar (consigna) a partir del qual el LED s’encengui o s’apagui.
Per facilitar el muntatge del circuit podem connectar el LED al pin 13 de la placa (ens estalviarem cables i la resistència de protecció).

5. Fer proves de control amb altres actuadors:

Un cop arrivats a aquest punt, ja podem fer proves per controlar els comportaments d’altres actuadors: brunzidors, servos, LCDs, … segons els que vulgueu utilitzar en el vostre projecte.

6. Definir l’estructura del vostre programa:

Abans de posar-nos a programar val la pena definir l’estructura del programa amb un diagrama de flux. Recordeu també que utilitzar funcions (subrutines) en els programes ajuda a entendre’ls i facilita la depuració.