Producció d’energia elèctrica

La necessitat de disposar d’energia elèctrica en grans quantitats i de manera immediata fa necessària l’existència de centrals productores en les quals es transforma l’energia primària en electricitat gràcies a tot un seguit de màquines i aparells.
Coneguem com funciona el sistema:

BlancCompletGesió de la producció i seguiment del consum:
Red Eléctrica de España és l’operador que gestiona tota l’energia elèctrica que es produeix i es consumeix a Espanya: preveu la demanda, programa la producció necessària per satisfer-la en temps real i la transporta. Les dades de producció i consum a tot el país queden reflectides al gràfic de seguiment de la demanda d’energia elèctrica en temps real
WWF Spain publica els resums mensuals i anuals de consum d’electricitat al país a l’Observatorio de la Electricidad

Funcionament de l’alternador:
A les centrals elèctriques es produeix corrent altern. L’alternador produeix electricitat a partir de l’energia mecànica de rotació subministrada per les turbines. Aquests vídeos us ajudaran a entendre el seu funcionament, basat en fenòmens electromagnètics: