Centrals hidroelèctriques

Centrals hidroelèctriques

Central Hidroelectrica d'Oliana

A les centrals hidroelèctriques es produeix electricitat mitjançant l’aprofitament de l’energia potencial de l’aigua embassada i retinguda per una presa. A través de conductes, l’aigua es descarrega cap a les turbines, les quals proporcionen el moviment al rotor dels alternadors.

BlancComplet

La presa reté l’aigua de l’embassament. N’hi ha de diferents tipus:

  • presa de gravetat. de planta lineal. transmet l’empenta de l’aigua de l’embassament cap al terra. la seva secció s’eixampla cap a baix per aconseguir la estabilitat necessària i suportar la pressió de l’aigua, què és més gran al fons de l’embassament que a la superfície. La presa de la que serà la hidroelèctrica mès potent del món, la presa de les tres gargantes, és de gravetat.
  • presa de contraforts. Els contraforts empenyen el mur en sentit contrari al de l’aigua.
  • presa de volta. Corbada, tant en planta com en secció. transmet l’empenta de l’aigua de l’embassament cap als extrems. Es construeix en valls estretes. Una de les més grans és la presa Hoover, als EUA.

Les turbines transformen l’energia cinètica de l’aigua en moviment de rotació que transmeten a l’alternador. N’hi ha de tres tipus: Pelton, Francis i Kaplan, en funció del cabal i l’alçada del salt d’aigua. Veieu el seu funcionament al següent vídeo:Producció elèctrica:
Les dues característiques principals d’una central hidroelèctrica, quant a la seva capacitat de producció elèctrica són:

  • la potència instal·lada depén de l’alçada i del caudal d’aigua, a més del rendiment de la turbina i del alternador. P = n·Q·H·g
    • Gran hidràulica: centrals de més de 10 MW.  No es considera renovable pel seu ‘impacte ambiental. El 7% de l’electricitat a Espanya es produeix en aquestes centrals.
    • Minihidràulica: centrals de menys de 10 MW. Es considera renovable.
  • l’energia produïda depén de les hores de funcionament de la central. Es mesura en kWh/any

Al parc de transformadors s’eleva la tensió elèctrica.
Els alternadors generen energia elèctrica a tensió <20.000 V. Cal elevar-la a >200.000 V per tal de minimitzar les pèrdues de potència en el transport.
La pèrdua de potència és proporcional al quadrat de l’intensitat (segons la llei d’Ohm: Pp = I·V = I2·R)

Solucionem problemes a les central hidroelèctriques
Descarregueu la col·lecció de problemes >>. Si necessiteu ajuda, veieu aquest vídeo:
BlancComplet