Programació NXT avançada. blocs de dades

Cal començar a treballar amb la paleta complerta, on es troben tots els blocs que ja coneixem a més d’altres que ens permetran avançar en la programació dels nostres robots. Els blocs de dades permeten treballar amb els valors obtinguts pels sensors.

blocs dades


BLOC LÒGICA

Aquest bloc realitza una operació lògica (Y, O, NO) amb les entrades (A, B) i envia la resposta “veritable” (1) o “fals (0) mitjançant un cable de dades. El valor de les entrades només pot ser “veritable” o “fals“.

Exemple d’aplicació

La condició de finalització del bucle del programa és que es premi el botó taronja del NXT (entrada B) O que el sensor de contacte estigui pressionat (entrada A).

logica_configuracio


bloc matemàtiquesBLOC MATEMÀTIQUES

Aquest bloc pot realitzar quatre operacions aritmètiques amb els valors de les entrades: suma, resta, multiplicació, divissió.

Exemple d’aplicació

matematiques_programa

La potència dels motors varia en funció del nivel de so detectat pel sensor. La operació matemàtica establerta al pannell de configuració és: Sortida = A (nivell de so) + B (valor constant: 100, especificat al pannell de configuració)


bloc compararBLOC COMPARAR

Aquest bloc compara el valor numèric de les dues entrades, pot determinar si un nombre és més gran (>), més petit(<) o igual (=) que un altre, i dona una resposta en forma lògica.

Exemple d’aplicació

comparar_programa

En aquest programa es compara els valors enviats pels dos sensors de llum. Segons quin sigui el resultat de la comparació, l’acció dels motors serà una o altra.

 comparar_configuracio


bloc intervalBLOC INTERVAL

Aquest bloc pot determinar si el valor de l’entrada està dins o fora d’un interval de valors i envia la resposta en forma lògica (si/no).

Exemple d’aplicació

interval_programa

El robot avançarà sempre que no trobi un obstacle entre 25 i 75 cm.

interval_ configuracio


colors cables dadesEls colors dels cables de dades

  • El color groc indica que el cable porta dades numèriques
  • El color gris discontinu indica que el cable està espallat
  • El color verd indica que el cable porta dades lògiques